E. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů NS


I. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
II. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
III. U jakého orgánu můžete podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů? 


Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů při výkonu agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva stanovená GDPR:
· právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
· právo na opravudoplnění (čl. 16 GDPR),
· právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR),
· právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), které lze uplatnit v případě, že:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
· právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR), pokud
- je zpracování založeno na právním titulu souhlasu – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo splnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a
- provádí se automatizovaně,
· právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR), pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

II. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů? 
Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované Nejvyššímu soudu. Vaše žádosti a případné dotazy k jejich uplatnění vyřizuje Mgr. Petr Kavka, tel. č.: +420 541 593 190, e-mail: petr.kavka(zavináč)nsoud.cz.

Žádosti lze podat v písemné formě poštou, elektronicky na adresu: podatelna(zavináč)nsoud.cz, prostřednictvím datové schránky nebo osobně v úředních hodinách na podatelně Nejvyššího soudu (po – pá od 7:30 do 16.00). Po posouzení důvodnosti písemné žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti vyrozuměni o způsobu vyřízení a přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

V ústní formě můžete žádosti podat jen osobně v úředních hodinách po prokázání Vaší totožnosti. Je-li možné žádost vyřídit ihned, je o jejím vyřízení sepsán písemný záznam. V opačném případě se ústní žádost zaznamená a bude vyřízena ve stejné lhůtě jako písemná žádost.

Žádosti se vyřizují bezplatně. Pokud však Vaše žádost, kterou uplatňujete svá práva, bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakující se), může Nejvyšší soud
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo učiněním požadovaných úkonů, nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud podáte žádost, jíž budete uplatňovat svá práva ke zpracování osobních údajů, a nebude možné zjistit nebo ověřit Vaši totožnost, odmítne Nejvyšší soud takové žádosti vyhovět.

III. U jakého orgánu můžete podat stížnost? 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů Nejvyšším soudem bylo porušeno nařízení GDPR nebo zákon o zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu.

Kontaktní údaje dozorového úřadu v České republice:
Adresa:Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon:pevná linka: + 420 234 665 111 (ústředna)
fax: + 420 234 665 444
WWW:oficiální: https://www.uoou.cz
E-mail:oficiální: posta(zavináč)uoou.cz
ID datové schránky:qkbaa2n